Integritetspolicy

 1. Information om hantering av personuppgifter

I denna integritetspolicy, som gäller för alla våra kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto och köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss. Läs också vår Cookiepolicy genom att klicka här.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

 1. Ansvar för dina personuppgifter?

WL SYSTEMS AB, Kungstensgatan 23A, 11357 Stockholm, organisationsnummer 559062-2329, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av WL SYSTEMS.

 1. Vilka personuppgifter samlas in av WL SYSTEMS?

När du besöker vår websida som identifierad kund eller ansöker om konto, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

 1. Varför behandlar WL SYSTEMS dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss, använder vi dessa uppgifter för de ändamål, och med stöd av den lagliga grund, som anges nedan:

A) För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp
Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

B) För att kunna hantera kundtjänstärenden
Det är WL SYSTEMS berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

C) För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direkt-marknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier
Det avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du är kund hos oss kommer vi behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

D) För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.
Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

E) För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster
Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

F) För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring och inte är registrerade som kunder
Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

G) För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.
Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

 1. Personuppgifter som WL SYSTEMS samlar in

Vi behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder. Detta gör vi för att försäkra oss om att förmåner och erbjudanden som lämnas är kopplade till rätt medlem.

 1. Hur WL SYSTEMS använder informationen om dig

När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss kommer vi att använda din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t ex hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av och om det finns andra liknande produkter eller tjänster som vi också tror att du skulle tycka om. Baserat på denna information kommer vi att kunna ge dig information om nyheter i vårt sortiment men också om tidlösa klassiker som du ännu inte har hittat.

Om du inte vill att vi använder din kundhistorik för att skicka erbjudanden och andra medlemsförmåner till dig har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick. Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik över huvud taget (t.ex. när vi utvecklar och förbättra våra produkter och tjänster eller förbättra teknisk funktionalitet) har du alltid rätt att bli borttagen ur vårt register.

 1. När vi kan komma att dela dina uppgifter

WL SYSTEMS delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

 1. Lagring och lagringstid

Vi behandlar information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden:
• När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 3 år efter transaktionsdatum.
• Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 3 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp.
• När det gäller köphistorik, kommer informationen att användas för marknadsföring av likande produkter och tjänster, under en lagringstid av 1 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från WL SYSTEMS.

 1. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På WL SYSTEMS hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

 1. Dina rättigheter

Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan vi inte tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

 1. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen. 

 1. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På WL SYSTEMS AB är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via [email protected]. Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 08-410 800 30